• kenburns1

Udaljeno potpisivanje

Udaljeno potpisivanje omogućava korisniku da na mobilnom telefonu, tabletu ili računaru potpiše pojedinačan nalog ili paket naloga pripremljenih od strane drugog korisnika.

Udaljeno potpisivanje je omogućeno kompanijama u kojima više osoba učestvuje u procesu plaćanja. Udaljeno potpisivanje nije dostupno za jedno-korisnički proces rada, gde se uplate direktno šalju u banku (tj. podela odgovornosti ne postoji).

Remote signing


Podržava jednokorisnički i višekorisnički proces plaćanja

Jednokorisnički proces rada

Jedna osoba kreira i šalje nalog direktno u banku. Višekorisnički proces plaćanja nije omogućen.

Višekorisnički proces rada

Nalog za plaćanje može biti pripremljen od strane jednog korisnika, a potpisan i poslat od strane drugog korisnika. Oni korisnici, koji imaju oba ovlašćenja, pripremu i potpisivanje, mogu sami poslati nalog za plaćanje direktno banci. Kolektivno potpisivanje nije omogućeno.

Kolektivno potpisivanje

Nalozi za plaćanje mogu biti potpisani od strane više korisnika pre nego što se pošalju u banku. U ovom procesu, platni nalozi se mogu poslati samo u paketu. Potpisivanja se odvijaju samo na nivou paketa.

U višekorisničkom procesu rada, kao i prilikom kolektivnog potpisivanja, nalozi za plaćanje koje bi trebalo da potvrdi treća osoba, mogu se samo pripremiti u rešenju za elektronsko bankarstvo na računaru. Potpisivanje je moguće na bilo kojoj platformi (mobilnom telefonu, tabletu…).

 

Podržava jednokorisnički i višekorisnički proces plaćanja


E-fakture

Nadogradnja elektronskih bankarskih kanala sa e-fakturisanjem i e-naplatnim sistemom štedi vreme i novac kompanijama i generiše nove prihode za banke.

Na strani izdavaoca, kompanije štede novac efikasnijom distribucijom e-faktura i automatskim rasknjižavanjem primljenih naloga na osnovu izdatih e-faktura. Pravna lica kao primaoci, mogu direktno uvoziti primljene e-fakture u svoj informacioni sistem (ERP). Fizička lica primaju e-fakture sa zahtevima za plaćanje u svoja rešenja za elektronsko bankarstvo ili na mobilnom telefonu, gde isti mogu biti plaćeni bilo kad, bilo gde i samo jednim klikom.

Prednosti za izdavaoce e-faktura (B2C, B2B)
 • Povećana produktivnost (smanjenje grešaka, automatizacija, više faktura plaćeno na vreme, kraće vreme za obradu faktura)
 • Smanjenje žalbe klijenata (broj poziva je manji kod onih koji koriste e-fakture)
 • Povećana kontrola i lakše upravljanje gotovinom (sposobnost za optimizaciju protoka novca)
 • Izveštaj o dostavi
 • Smanjenje troškova isporuke faktura (eliminisanje papira, štampanja, pakovanja, poštanskih usluga, odlaganja, nema izgubljenih mail-ova, bez papirnog arhiviranja)
Prednosti za primaoce e-faktura (B2B)
 • Smanjenje troškova (nema ručnog prekucavanja, skeniranja, unosa podataka; smanjenje grešaka, kraće vreme obrade faktura)
 • Bez grešaka u naplati (greške u fakturama (oko 1-5%), izbegavanje dupliranja faktura)
 • Povećana efikasnost internih procesa (odobravanje i plaćanje računa, automatizacija administrativnih procedura, jednostavan pristup do arhiviranih dokumenata, unapređen protok novca)
Prednosti za korisnike (B2C)
 • Plaćanje fakture jednim klikom (brzo i lako, bez ručnog unosa podataka, bez grešaka)
 • E-fakture možete platiti bilo gde i bilo kada (od kuće, iz kancelarije, na ulici, u inostranstvu; čak i nakon radnog vremena banke; sa mobilnim plaćanjima i preko portala (za korisnike koji ne koriste e-banku))
 • Bolji pregled računa (arhivirane elektronske dokumente je lakše pronaći, sortirati i grupisati)

Samo-administracija

Privredni subjekti imaju mogućnost da preuzmu značajan deo administracije korisnika elektronskog bankarstva. Kada je omogućeno, određeni korisnici u okviru preduzeća mogu upravljati korisničkim dozvolama direktno, koristeći rešenje za elektronsko bankarstvo. Ukoliko je uslovljeno politikom kompanije, može se dodatno zahtevati potvrda banke za završetak procesa ovlašćivanja, podržavajući princip 4oka.

Samo-administracija


Trgovinsko finansiranje (Trade Finance)

Halcom-ovo e-banking rešenje omogućava sledeće operacije u trgovinskom finansiranju:

 • Zahtev za akreditive ili garantna pisma
 • Definisiranje platnog instrumenta
 • Dopuna akreditiva i garantnih pisama doatnim dokumentima
 • Opoziv akreditiva ili garantnih pisama koje banka još nije obradila
 • Pregled poslatih akreditiva i garantnih pisama sa statusom kao i praćenje njihovih dopuna/promena

Trade Finance


Upravljanje gotovinom

Aplikacija ubrzava proces upravljanja gotovinom i omogućava Vam da bolje iskoristite raspoloživa novčana sredstva (cash sweeping). Ova funkcija može da se koristi kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu u okviru jedne ili više banaka.

Kompaniji je omogućeno da automatski prenosi višak sredstava na i sa odabranih naloga, u skladu sa definisanim pravilima.

Mogućnost automatskog prenosa podržava:

 • Naručivanje prenosa po nedostatku sredstava na računu: prenos sredstava na određeni račun kada je stanje na računu ispod minimalne svote. Račun sa koga dolaze prilivi, možete da zaštitite tako što ćete podesiti minimalno prihvatljivo stanje, ispod koga prenos neće biti dozvoljen.
 • Naručivanje prenosa viška sredstava na računu: inicira transfer sa računa kada stanje pređe iznad određenog iznosa; određen je takođe i minimalni iznos za prenos kako bi se izbegao veliki broj manjih transakcija između računa.
 • Naručivanje transfera u realnom vremenu: inicira transfer na račun kada je transakcija odbijena zbog nedostatka sredstava. Prenos predefinisanog iznosa ili iznosa koji je jednak iznosu odbijene transakcije.

Upravljanje gotovinom


Direktna obrada podataka (Straight-through Processing ili STP)

Halcom-ovo Hal E-Bank/B2B rešenje, omogućava korporativnim klijentima da se automatski povežu sa pozadinskim sistemom banke. Sa Hal E-Bank/B2B rešenjem, nalozi za plaćanje, izvodi, stanja, promet i druga dokumenta se automatski razmenjuju, između banke i informacionog sistema kompanije (npr. SAP, NAVISION, itd.). Kompanije i banke imaju dostupnost podacima, bez potrebe za logovanjem u e-banking sistem.

Rešenje omogućava postepeno uvođenje svih njenih funkcionalnosti.

Ko ima najviše prednosti od implementacije STP rešenja?

Implementacija Hal E-Bank/B2B rešenja je namenjena preduzećima i organizacijama sa velikim brojem transakcija i/ili naprednim kompanijama koje žele da efikasno upravljaju likvidnošću tokom dana.

Koje su ključne prednosti implementacije STP rešenja?

Prednosti korišćenja Hal E-Bank/B2B uključuju: stalna dostupnost ažuriranih podataka u elektronskom bankarstvu korisnika, automatski uvoz i izvoz podataka čime se smanjuje broj grešaka, jer se obrađuju automatski, automatizovano potpisivanje e-faktura.